Gemeenten vinden betrokkenheid en draagvlak steeds belangrijker

Na de gemeenteraadsverkiezingen staan tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs voor de belangrijke taak om nieuwe afspraken te maken voor de nieuwe raadsperiode. In veel gemeenten zijn vier jaar geleden die afspraken vastgelegd in akkoorden die samen met bewoners, verenigingen en ondernemers tot stand zijn gekomen. Gemeenten vinden het namelijk steeds belangrijker om de burger daarbij te betrekken en zo het draagvlak voor hun bestuur en beleid te verbeteren.

Die alternatieve vormen voor het sluiten van akkoorden zijn door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in kaart gebracht in de bundel ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’, die vandaag is uitgekomen. Daarin staan de ervaringen van 10 gemeenten die na de verkiezingen van 2014 ervoor kozen hun burgers actief te betrekken bij het opmaken van hun bestuurs- en of beleidsakkoord. Ook lessen die zij geleerd hebben, de valkuilen en de succesfactoren zijn beschreven. Voor lokale partijen, griffiers, burgemeesters en anderen die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de opdracht staan een nieuwe coalitie te sluiten in hun gemeente, kunnen deze voorbeelden inspireren en motiveren de burger hier meer bij te betrekken.

Anders formeren

De voorbeelden in de bundel ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’ laten zien dat ook op Haags niveau het formeren en het sluiten van akkoorden op een andere wijze kan, dan via vertrouwelijke onderhandelingen achter gesloten deuren. Als tal van gemeenten bewijzen dat het mogelijk is om er een meer open proces van te maken – en waar inwoners, organisaties en ondernemers bij betrokken worden – dan zou dat toch ook mogelijk moeten zijn in de Haagse realiteit van de nationale politiek.

Aanleiding

De ROB heeft de bundel samengesteld op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Aanleiding voor het verzoek van de VNG was het signalement Het regeerakkoord als startdocument dat de Raad voor het Openbaar Bestuur in januari 2017 heeft uitgebracht. Daarin pleit de ROB voor een nieuw soort regeerakkoord; benoem daarin de kernvraagstukken waarvoor het land staat, geef de richting aan waarin de oplossingen zullen worden gezocht en beschrijf hoe voor de gekozen aanpak draagvlak zal worden bevorderd in de samenleving. De ROB stelt dat een regeerakkoord een startdocument moet zijn, waarin richting en gezindheid belangrijker zijn dan gedetailleerde afspraken over een reeks van onderwerpen.
In de praktijk van de lokale politiek en lokale democratie blijkt deze bepleite werkwijze al te worden toegepast. Tal van gemeenten hebben er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voor gekozen hun akkoord op hoofdlijnen vast te stellen en de samenleving te betrekken bij de invulling daarvan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *