Vuilstort in voormalig zwembad Woltersum wordt gesaneerd

De besturen van de provincie Groningen, gemeente Ten Boer en gemeente Groningen willen de voormalige vuilstort in Woltersum saneren. In deze stortplaats aan de Bouwerschapweg zit circa elfduizend ton chemisch afval van het bedrijf AKU, de voorloper van Akzo Nobel. Vanwege de maatschappelijke zorgen, het milieu en de komende herindeling willen de drie besturen gezamenlijk geld op tafel leggen om de voormalige vuilstort op te ruimen.

Het gaat om ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal. De kosten hiervoor worden geraamd op circa 7,8 miljoen euro. Afgesproken is dat 50% ten laste komt van de provincie Groningen en dat de beide gemeenten de andere 50% van de kosten voor hun rekening nemen.

 

Voormalige vuilstort lekt

De vuilstort, een voormalig openluchtzwembad, was vanaf medio jaren zestig in gebruik als stortplaats voor huisvuil, bedrijfsafval en chemisch afval. Begin jaren tachtig heeft de provincie Groningen de stort voorzien van een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem. Sindsdien is de stortplaats, het drainwater en het grondwater rondom de vuilstort periodiek gecontroleerd. Uit de monitoringsresultaten van 2012, 2014 en 2016 bleek dat er stoffen uit de stort lekken via het grondwater. Mede gezien de aanwezigheid van een restverontreiniging in de berm van de Bouwerschapweg is in 2016 besloten aanvullend onderzoek te doen en de huidige aanpak van afdekken en periodiek monitoren te heroverwegen.

 

Geen gevaar voor volksgezondheid

Uit onafhankelijk onderzoek in de stortplaats kwam in januari 2018 naar voren dat er ongeveer elfduizend ton chemisch AKU-afval ligt. Op de naastgelegen percelen is geen AKU-afval aangetroffen. De stoffen die uit de stort lekken zijn voornamelijk kobalt en organische stoffen die voortkomen uit het afbraakproces van de producten. In de nabijheid van de stort is het grondwater (kobalt en organische stoffen) en het slootwater (alleen kobalt) beïnvloed. De concentraties van kobalt in het grondwater en het slootwater zijn dermate laag, dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Daarnaast levert de aanwezigheid van de organische stoffen in het  grondwater in de directe nabijheid van de stort ook geen gevaar op voor de volksgezondheid. Dit is bevestigd door GGD Groningen.

 

“Goed nieuws voor omwonenden”

De komende herindeling van de gemeenten Groningen en Ten Boer biedt de mogelijkheid om de kosten voor de sanering gezamenlijk op te brengen. Per 1 januari 2019 gaat het bevoegd gezag over de voormalige vuilstort over van de provincie Groningen naar de gemeente Groningen. “Met dit besluit wordt door de drie partijen een eind gemaakt aan de decennialange maatschappelijke onrust rondom deze stortplaats, en wordt de leefbaarheid van de provincie verbeterd”, aldus gedeputeerde Nienke Homan.

 

De Groningse wethouder Joost van Keulen stelt: “Sanering is een permanente oplossing waardoor de nieuwe gemeente Groningen niet wordt opgezadeld met een erfenis uit het verleden. Dit is goed nieuws voor de omwonenden in Woltersum, die zich al jaren zorgen maken om hun gezondheid en hun leefomgeving.”

 

Burgemeester Frank de Vries van Ten Boer is blij met het gezamenlijke besluit. “Het voortdurend moeten monitoren en opschonen van sloten is voor de langere termijn geen oplossing. Eindelijk kunnen we deze gifput opruimen en een einde maken aan de onrust onder onze omwonenden.”

 

Vervolg

Nog voor de zomervakantie wordt het voorstel besproken in de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer. Als zij akkoord gaan, dan wordt een saneringsplan opgesteld, met daarin onder andere aandacht voor de veiligheid voor omwonenden tijdens de sanering. Het afgraven van de stortplaats en het afvoeren van het chemisch afval vindt op z’n vroegst plaats in 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *